...

Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi

4 Aralık 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29195

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS SERAMİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ASEM): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amacı; seramik alanında önemli bir merkez olan bölgenin ihtiyaç duyduğu teknik ve sanatsal desteği sağlamak, eğitim öğretime yardımcı olmak, üretim yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Seramik alanında kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, inceleme, proje ve uygulama yapmak ve yaptırmak, görüşbildirmek, rapor hazırlamak, danışmanlık hizmeti sunarak işbirliği yapmak, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek, bu türçalışmalara katılmak ve teşvik etmek, bölgedeki seramik sektörünü daima güncel ve canlı tutmak.

c) Seramik ve sanat alanlarında kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duyduklarıalanlarda kurslar, sertifika programları, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller, eğitim ve geliştirme programları düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bu alanda Üniversite imkânlarının tanıtımını yaparak bu tür faaliyetleri teşvik etmek.

ç) Seramik ve sanat alanlarında uygulamalı eğitici kurslar düzenlemek ve bu kursları başarı ile tamamlayanlara programın özelliğine göre belge veya sertifika vermek.

d) Çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, net-dershane ve diğer eğitim imkânlarından yararlanmak.

e) Bölgede bulunan kırmızı ve beyaz kil yataklarından faydalanmak; çamur ve sır reçeteleri hazırlayarak üretim yapmak ve ürünleri satmak.

f) Teknolojik bilgi üretmek, alternatif pişirim teknikleri kullanmak.

g) Özel sektör-sanayi-okul-üniversite işbirliğini sağlamak.

ğ) Alanla ilgili öğrencilere staj imkânı sağlamak.

h) Bölgenin seramik sektöründe kalkınmasına katkıda bulunmak.

ı) Sanat ve mühendislik alanındaki akademisyen ve tasarımcılarla, çömlek ustalarıyla işbirliği yapmak.

i) Üniversite için sürekliliği olan seramik promosyon ürünleri üretmek.

j) Seramik teknikerlerine, seramik öğrencilerine istihdam sağlamak.

k) Avanos çömlekçiliğini korumak ve yaşatmak için gereken imkânları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7  (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8  (1) Müdür; Üniversitenin alanla ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanda çalışan öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcılarından biri başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları ve çalışma programlarını uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık bütçesini hazırlamak/hazırlatmak, Yönetim Kurulunun görüşüalındıktan sonra Rektörün onayına sunarak uygulamak.

ç) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları belirlemek, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, araştırma ve uygulama projeleri ile ilgili grupları belirleyerek görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünüaldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin ve çalışma gruplarının faaliyetlerini; araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.

ğ) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarındaki koordinasyon grupları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma programları, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, üretim yapmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilecek on aday içinden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin strateji ve politikalarını belirlemek, Merkezin inceleme, araştırma, eğitim, uygulama ve yayın faaliyetleri ile bu hususlarda her türlü idarî ve malî tedbirin alınmasına karar vermek.

b) Merkezin bütçesini görüşerek Rektörlüğe sunulmak üzere Müdüre bildirmek.

c) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek ve koordinasyon gruplarından gelen öneri ve istekleri de değerlendirerek teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek suretiyle bir sonraki döneme aitçalışma programını görüşerek karara bağlamak; düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

ç) Merkez bünyesinde, konuların özelliklerine göre çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışmalarına nezaret etmek.

d) İnceleme, araştırma, eğitim ve uygulama projeleri ile yayın yapacak proje ekiplerini ve yöneticilerini belirlemek.

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek ve bu belgeleri düzenlemek.

f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12  (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.